Bồn nhựa EX Đứng 300 lít

Bồn nhựa EX Đứng 300 lít

Size (mm) : 730x 840

970,000đ1,040,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 400 lít

Bồn nhựa EX Đứng 400 lít

Size (mm) : 790 x 965

1,080,000đ1,250,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 500 lít

Bồn nhựa EX Đứng 500 lít

Size (mm) : 900 x 940

1,250,000đ1,420,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 1000 lít

Size (mm) : 1100 x 1230

1,860,000đ2,080,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 700 lít

Bồn nhựa EX Đứng 700 lít

Size (mm) : 975 x 1040

1,550,000đ1,730,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít

Bồn nhựa EX Đứng 1500 lít

Size (mm) : 1245 x 1400

2,800,000đ3,100,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 2000 lít

Size (mm) : 1370 x 1550

3,500,000đ3,950,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 3000 lít

Size (mm) : 1560 x 1810

5,350,000đ5,890,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 4000 lít

Size (mm) : 1755 x 1920

6,800,000đ7,550,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 5000 lít

Size (mm) : 1875 x 2070

9,350,000đ10,400,000đ

Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít

Bồn nhựa EX Đứng 10000 lít

Size (mm) : 2030 x 3330

17,800,000đ22,000,000đ

Bồn nhựa Tân Á 500 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 500 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 940 x 900

1,550,000đ1,850,000đ

Bồn nhựa Tân Á 1000 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 1000 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 1230 x 1100

2,700,000đ3,100,000đ

Bồn nhựa Tân Á 2000 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 2000 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 1550 x 1370

5,200,000đ6,500,000đ

Bồn nhựa Tân Á 3000 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 3000 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 1810 x 1560

7,800,000đ9,250,000đ

Bồn nhựa Tân Á 4000 lít SAPHIR đứng

Bồn nhựa Tân Á 4000 lít SAPHIR đứng

Size (mm) : 1920 x 1755

10,000,000đ12,100,000đ

Bồn nhựa EX Tân Á Đứng